Sve ŠtoVam Je

Potrebno Na Jednom Mestu

 

Plan upravljanja otpadom

Planom upravljanja otpadom su definisani načini postupanja pravnog lica sa generisanim otpadom, a sve u cilju odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja IPPC

IPPC dozvola se klasifikuje prema nivou zagađivanja i riziku koji te aktivnosti mogu imati po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Radni plan upravljanja otpadom

Obaveza svih operatera za upravljanje otpadom (tretman, skladištenje,  odlaganje) jeste posedovanje Radnog plana upravljanja otpadom.

Politika zaštite životne sredine

Politika zaštite životne sredine jeste polazni dokument u cilju uspostavljanja sistema menadžmenta zaštite životne sredine u privrednim društvima.

Analiza i Izrada konkursne dokumentacije u oblasti životne sredine

Izrada konkursne dokumentacije kao usluga koju nudi konsalting agencija svojim klijentima pruža jedinstvenu priliku za uspeh u konkurisanju i stvaranje impresivne prezentacije.

Studija procene uticaja na životnu sredinu

U dokumentu Studije procene uticaja na životnu sredinu su prikazani i analizirani činioci kvaliteta životne sredine kao i njihova ocena i međusobni uticaj na postojeće i/ili planirane aktivnosti.

Plan zaštite od udesa

Planom zaštite od udesa su definisani načini organizacije rada i zadaci privrednog društva u sprovođenju mera za sprečavanje i ograničavanje udesa.

Plan upravljanja medicinskim otpadom

Plan upravljanja medicinskim otpadom izrađuju zdravstvene ustanove i/ili drugi oblici zdravstvenih ustanova koji generišu preko 200 kg opasnog medicinskog otpada.

Elaborat zaštite životne sredine

Elaboratom zaštite životne sredine su prikazane mere i kontrole smanjenja uticaja određenog projekta na medijume životne sredine.

Radijaciona delatnost

Priprema i vođenje postupka dobijanja odobrenja (licence) za obavljanje radijacione delatnosti visokog, umerenog i niskog rizika. Konsalting i stručna pomoć  nosiocima odobrenja radijacione delatnosti u privrednim društvima.

Dozvola za upravljanje otpadom

Dozvola jeste rešenje nadležnog organa kojim se potvrđuje i daje saglasnost pravnim licima koji obavljaju delatnost upravljanja otpadom.

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine EMS–ISO 14001

Standard ISO 14001 omogućava preduzećima da demonstriraju odlučnost za smanjenje zagađenja uvođenjem konzistentnog i dokumentovanog sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Dozvola za prekoogranično kretanje otpada

Dozvola za prekoogranično kretanje otpada se izdaje privrednim društvima koji žele da izvezu ili uvezu otpad radi daljeg zbrinjavanja.

Vodna dozvola

Vodnom dozvolom su definisani način, uslovi i obim korišćenja voda, ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu.

Akcioni plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije

Ovaj dokument predstavlja pregled plana privrednog društva sa tačno naznačenim operacijama koje će se izvršiti u cilju dostizanja Graničnih vrednosti emisija.

Izveštavanje za Agenciju zaštite životne sredine

Obaveza svih pravnih lica koji na teritoriji Republike Srbije obavljaju delatnost pri kome nastaju emisije u medijume životne sredine.

Sistem menadžmenta kvalitetom QMS ISO-9001

Zahtevi ISO 9001 su tako postavljeni, da respektuju organizacionu strukturu kompanija, resurse kojima raspolaže i tržište na kojem kompanija realizuje svoje proizvode/usluge.

Plan monitoringa

Planom monitoringa su definisani načini praćenja targetiranih parametara uticaja na medijume životne sredine u zavisnosti od obavljanja delatnosti privrednog društva.

Lokalni ekološki akcioni plan - LEAP

LEAP - ima za cilj da prikaže lokalnu startegiju u zaštiti i unapređenju životne sredine, kao i da pomogne u rešavanju mogućih i/ili nastalih ekoloških problema na lokalnom nivou.

Naš tim stručnjaka identifikuje faze

 

Naš tim stručnjaka prilikom realizacije svakog projekta identifikuje nekoliko faza kako bi izvršio najkvalitetnije postavljeni zadatak na sledeći nacin.

01

IDEJA

Uspostavljanje i definisanje idejnog projekta.

02

MREŽA

Organizovanje tima relavantnih stručnjaka u zavisnosti od projekta.

03

IZRADA

Realizacija idejnog projekta uz poseban osvrt na kvalitet.

04

PODRŠKA

Podrazumeva dostupnost tima i nakon realizacije projekta sve u cilju postizanja zadovoljstva klijenata.