Šta je Dozvola za prekogranično kretanje otpad?

 

Dozvola za prekogranično kretanje otpada je dokument koji se izdaje za svaki transport otpada iz jedne države u drugu. Ona služi za regulisanje međunarodnog transporta otpada kako bi se osiguralo da se otpad transportuje u skladu sa međunarodnim propisima i pravilima o zaštiti životne sredine.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada je neophodna za sve vrste otpada, uključujući opasni i neopasni otpad, i obično se izdaje od strane nadležnog organa u državi koja izvozi otpad. Ona sadrži informacije o vrsti otpada, nameni njegove upotrebe, mestu gde će se obaviti tretman i/ili destinaciji koja je namenjena za njegovo odlaganje.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada služi za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od nebezbednog ili neprihvatljivog tretmana otpada. Ona takođe služi za sprečavanje nezakonite trgovine otpadom i zloupotrebe međunarodnog transporta otpada za nezakonite svrhe.

Međunarodni transport otpada je regulisan od strane međunarodnog prava, uključujući Konvenciju o međunarodnom prekograničnom kretanju opasnog otpada i njegovog odlaganja (Basel Konvencija). Ova konvencije su usvojene od strane Ujedinjenih nacija i odnose se na sve države članice.

U skladu sa tim konvencijama, dozvola za prekogranično kretanje otpada se izdaje samo ako se ispunjavaju određeni uslovi, uključujući:

  • Otpad mora biti obrađen u skladu sa zakonima i propisima države koja izvozi otpad;
  • Otpad mora biti obrađen u skladu sa zakonima i propisima države koja prima otpad;
  • Otpad mora biti obrađen u skladu sa međunarodnim propisima i pravilima o zaštiti životne sredine;
  • Otpad ne sme da bude nezakonito obrađen u bilo kojoj državi uključenoj u transport otpada;
  • Otpad ne sme da predstavlja opasnost po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada takođe može sadržati dodatne uslove koji se odnose na specifične vrste otpada i njihovu namenu.

 

Koliko traje Dozvola za prekogranično kretanje otpada u Srbiji?

 

U Srbiji, dozvola za prekogranično kretanje otpada se izdaje na određeno vreme, u zavisnosti od vrste otpada i namene njegove upotrebe. Obično, dozvola za prekogranično kretanje otpada se izdaje za period do 12 meseci,  ali to može varirati u zavisnosti od specifičnih okolnosti.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada se izdaje od strane Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i obično se izdaje uz učešće drugih nadležnih institucija.

Da bi se izdala dozvola za prekogranično kretanje otpada, potrebno je podneti zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom, uključujući informacije o vrsti otpada, nameni njegove upotrebe, mestu gde će se obrađivati i destinaciji koja je namenjena za njegovo odlaganje. Nadležni organ će proveriti da li su ispunjeni svi uslovi za izdavanje dozvole i, ako je to slučaj, izdati dozvolu za prekogranično kretanje otpada.


Zabranjeno je prekogranično kretanje otpada ako:

  1. sve zemlje koje učestvuju nisu obaveštene;
  2. sve zemlje koje učestvuju nisu izdale dozvolu;
  3. izdata dozvola predstavlja falsifikat ili je pribavljena prevarom;
  4. se vrši suprotno izdatoj dozvoli;
  5. se vrši namerno odlaganje otpada suprotno odredbama Zakona o upravljanju otpadom  i opštim principima međunarodnog zakonodavstva o zaštiti životne sredine.

 

Ako prekogranično kretanje otpada za koje je izdata dozvola ne može da se izvrši u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon i 35/2023), odnosno ako se u roku od 90 dana od dana dolaska otpada na odredište u zemlji uvoza ne može naći rešenje za odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način, zemlja koja izvozi otpad dužna je da obezbedi vraćanje otpada, o trošku izvoznika.

 

Dobro je znati…..

 

Pored izdavanja dozvole za prekogranično kretanje otpada, postoje i druge obaveze koje se odnose na međunarodni transport otpada. Na primer, u skladu sa međunarodnim propisima, transport otpada mora biti obavljen u skladu sa odgovarajućim bezbednosnim standardima i pravilima o zaštiti životne sredine.

Takođe, svaki transport otpada mora biti praćen odgovarajućim dokumentima, uključujući dozvolu za prekogranično kretanje otpada.

Ukoliko se ne poštuju propisi o međunarodnom transportu otpada i ako dođe do nezakonite trgovine otpadom ili zloupotrebe međunarodnog transporta otpada, moguće su sankcije i kazne od strane nadležnih organa. Ove sankcije mogu uključivati novčane kazne, zabranu transporta otpada ili čak krivične odgovornosti za pojedince ili kompanije koje su učestvovale u nezakonitom transportu otpada.

Ukupno, dozvola za prekogranično kretanje otpada je važan dokument koji služi za regulisanje međunarodnog transporta otpada i zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi. Ona je neophodna za sve vrste otpada za koje se planira izvoz/uvoz i izdaje se od strane nadležnog organa u državi koja izvozi otpad. Dozvola za prekogranično kretanje otpada je važna za sprečavanje nezakonite trgovine otpadom i zloupotrebe međunarodnog transporta otpada u nezakonite svrhe.