Šta je Vodna dozvola?
 

Vodna dozvola je dokument koji se izdaje od strane nadležne državne institucije i koji omogućava korišćenje vode za određene namene. Namenjena je onima koji žele da koriste vodu za industrijske, poljoprivredne, turističke ili druge svrhe. Vodna dozvola se izdaje od strane nadležnog ministarstva za poslove upravljanje vodama. Bitna je jer se voda smatra javnim dobrom i zbog toga je potrebno regulisati njeno korišćenje kako bi se osiguralo da se ono odvija u skladu sa zakonom i da se ne dođe do konflikta između različitih korisnika. Ukoliko se koristi voda bez vodne dozvole, mogu se izreći novčane kazne, kao i moguće sankcionisati i kazniti kroz druge oblike krivičnog dela.

Vodna dozvola je važna jer reguliše korišćenje voda i osigurava da se ona koristi na racionalan i efikasan način, kako bi se osiguralo da je dovoljna količina vode dostupna za sve potrebe. Ona takođe omogućava nadležnim institucijama da prate i kontrolišu korišćenje vode, kao i da intervenišu ako se pojavi neki problem ili ako se utvrdi da se voda koristi na nezakonit način.

Vodna dozvola je dokument koji strogo propisuje načine upotrebe i mora se poštovati sve uslove koji su navedeni u dozvoli. Ukoliko se uslovi ne poštuju ili ako se voda koristi na nezakonit način, vodna dozvola može biti oduzeta ili se mogu izreći novčane kazne.

Cena vodne dozvola se ne može odrediti generalno već je bitno znati da je to važan dokument koji reguliše korišćenje voda i osigurava da se ona koristi na efikasan i racionalan način. Potrebno je poštovati uslove dozvole i redovno je obnavljati (ukoliko dođe do promena u načinu korišćenja, ispuštanja emisija, itd..), kako bi se osiguralo da se voda koristi na legalan način i da je dostupna za sve potrebe.

 
Za koje potrebe se sve izdaje Vodna dozvola?
 

Vodna akta se mogu izdati za različite namene korišćenja vode, kao što su:

  • Dozvola za Industrijsko korišćenje vode: za potrebe industrijskih procesa, kao što su proizvodnja hrane i pića, proizvodnja hemikalija, proizvodnja energije i slično.
  • Dozvola za Poljoprivredno korišćenje vode: za potrebe poljoprivrednih aktivnosti, kao što su navodnjavanje, hlađenje, proizvodnja hrane i slično.
  • Dozvola za Turističko korišćenje vode: za potrebe turističkih aktivnosti, kao što su sportske aktivnosti na vodi, kupanje, ribolov i slično.
  • Dozvola za Urbano korišćenje vode: za potrebe gradskih naselja, kao što su potrebe za vodom za piće, kućne potrebe, zalivanje zelenila i slično.
  • Dozvola za Ekološko korišćenje vode: za potrebe očuvanja vodenog ekosistema, kao što su staništa i hranilišta za različite vrste životinja i biljaka.

U svakom slučaju potrebno je da se vodna dozvola zahteva prema nameni korišćenja vode, uz poštovanje propisanih procedura, kao i da se koristi voda na način koji je predviđen dozvolom, uz poštovanje svih uslova koji su predviđeni u dozvoli.

Izdavanje vodne dozvole donosi Ministarstvo, na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na teritoriji jedinice lokalne samouprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave i javno vodoprivredno preduzeće.

Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim.

Vodna dozvola za korišćenje podzemnih voda ne može se izdati bez rešenja ministarstva nadležnog za poslove geoloških istraživanja o utvrđenim i razvrstanim rezervama podzemnih voda.

Vodnu dozvolu izdaje organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće, nadležno za izdavanje vodnih uslova.

Pre izdavanja vodne dozvole za objekte i radove za koje vodnu dozvolu izdaje Ministarstvo i nadležni organ autonomne pokrajine podnosilac zahteva je dužan da pribavi izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o ispunjenosti uslova iz vodnih uslova, vodne saglasnosti ili vodne dozvole.

Vodna dozvola izdaje se na određeno vreme, a najduže za period od 15 godina.

 
Vodna dozvola se ne izdaje u sledećim uslovima i to za:

  • distribuciju vode vodovodnom mrežom od rezervoara, odnosno glavnog magistralnog voda do mernog instrumenta potrošača;
  • održavanje prirodnih i veštačkih vodotoka i inundacionih područja za obezbeđenje propusne sposobnosti, regulacionih i zaštitnih objekata i vodnih objekata osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje, koje vrši javno vodoprivredno preduzeće;
  • ispuštanje otpadnih voda domaćinstava i pravnih lica koja vode korišćene za piće i sanitarne potrebe ispuštaju u sistem javne kanalizacije;
  • održavanje plovnog puta.