Šta je Sistem menadžmenta zaštite životne sredine EMS–ISO 14001?
 

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine (Environmental Management System, EMS) je proces koji se koristi u organizacijama da bi se upravljalo i smanjile negativne uticaje na životnu sredinu. To uključuje identifikaciju i kontrolu aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, kao i planiranje i sprovođenje aktivnosti za smanjenje tih uticaja. Standard ISO 14001 je međunarodni standard koji definiše zahteve za sisteme menadžmenta zaštite životne sredine i pruža okvir za razvoj, implementaciju i održavanje takvih sistema.

Cilj ovog standarda je da pomogne organizacijama da se pridržavaju relevantnih zakona i regulativa vezanih za životnu sredinu i da smanje svoj uticaj na životnu sredinu.

Implementacija sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) može pomoći organizacijama da:

 • Identifikuju i kontrolišu aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu;
 • Povećaju efikasnost korišćenja resursa i smanje otpad;
 • Smanje troškove povezane sa životnom sredinom;
 • Povećaju svoju reputaciju i odgovornost prema životnoj sredini;
 • Povećaju svoju konkurentnost i poslovnu sigurnost.

Standard ISO 14001 se ne odnosi na sam kvalitet proizvoda ili usluga koje organizacija pruža, već se fokusira na upravljanje uticajem organizacije na životnu sredinu. To znači da organizacije mogu da koriste ovaj standard bez obzira na to šta proizvode ili pružaju usluge.

ISO 14001 se odnosi na sve aktivnosti organizacije koje mogu imati uticaj na životnu sredinu, a ne samo na one koje su direktno vezane za proizvodnju ili usluge. To znači da EMS prema standardu ISO 14001 može biti implementiran u bilo kojoj industriji ili organizaciji, bilo da se radi o proizvodnoj kompaniji, trgovačkom lancu, javnom sektoru ili neprofitnoj organizaciji.

Da bi implementirale sistem menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) prema standardu ISO 14001, organizacije moraju da izvrše sledeće korake:

 • Izrade politike zaštite životne sredine: Organizacija treba da definiše svoje ciljeve i ciljane rezultate u pogledu zaštite životne sredine i da izradi politiku koja je usklađena sa tim ciljevima.
 • Izrade plana zaštite životne sredine: Organizacija treba da identifikuje aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i da izradi plan za smanjenje tih uticaja.
 • Implementacija plana zaštite životne sredine: Organizacija treba da sprovede aktivnosti navedene u planu zaštite životne sredine i da ih stalno prati i izveštava o njihovom sprovođenju.
 • Izradu procedura za upravljanje: Organizacija treba da izradi proceduru za upravljanje koje obuhvata sve aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine i da ih stalno ažurira.
 • Trening i obuka: Organizacija treba da obezbedi trening i obuku zaposlenima kako bi se osiguralo da su svi zaposleni informisani o zahtevima sistema menadžmenta zaštite životne sredine i da znaju kako da ga primenjuju u svakodnevnom radu.
 • Evaluacija i revizija: Organizacija treba da stalno evaluira i revidira svoj sistem menadžmenta zaštite životne sredine kako bi se osiguralo da je u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i da se stalno poboljšava.

Nakon što organizacija implementira sistem menadžmenta zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001, može da se sertifikuje i da ga primenjuje. To se može uraditi putem nezavisne treće strane koja će proceniti da li organizacija zadovoljava zahteve standarda.

Osim što pomaže organizacijama da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i da se pridržavaju relevantnih zakona i regulativa vezanih za životnu sredinu, implementacija sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) može imati i druge koristi. Na primer, EMS može pomoći organizacijama da:

 • Smanje svoje troškove povezane sa životnom sredinom, kao što su troškovi za energiju, vodu i otpad
 • Povećaju efikasnost korišćenja resursa i smanje otpada
 • Poboljšaju svoju reputaciju i odgovornost prema životnoj sredini, što može pomoći u povećanju poslovnog uspeha
 • Povećaju svoju konkurentnost i poslovnu sigurnost jer se sve više kupaca i investitora odlučuje za partnerstva sa organizacijama koja imaju dobru reputaciju u pogledu odgovornosti prema životnoj sredini

Implementacija sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) može biti zahtevan proces, ali ukoliko se pravilno sprovodi, može doneti značajne koristi za organizaciju i životnu sredinu.


Koji su to ključni elementi za implementaciju ISO 14001?

 

Postoje neki ključni elementi koji su neophodni za uspešnu implementaciju sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) prema standardu ISO 14001:

 • Liderstvo: Liderstvo je ključno za uspešnu implementaciju EMS-a. Uprava organizacije treba da bude posvećena implementaciji sistema i da pruži potrebnu podršku i resurse.
 • Politika zaštite životne sredine: Organizacija treba da definiše svoje ciljeve i ciljane rezultate u pogledu zaštite životne sredine i da izradi politiku koja je usklađena sa tim ciljevima.
 • Planiranje: Organizacija treba da identifikuje aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i da izradi plan za smanjenje tih uticaja.
 • Implementacija i funkcionisanje: Organizacija treba da sprovede aktivnosti navedene u planu zaštite životne sredine i da ih stalno prati i izveštava o njihovom sprovođenju.
 • Kontrola dokumenta i podataka: Organizacija treba da ima sistem za upravljanje dokumentima i podacima koji se odnose na EMS i da ih stalno ažurira.
 • Trening i obuka: Organizacija treba da obezbedi trening i obuku zaposlenima kako bi se osiguralo da su svi zaposleni informisani o zahtevima sistema menadžmenta zaštite životne sredine i da znaju kako da ga primenjuju u svakodnevnom radu.
 • Evaluacija i revizija: Organizacija treba da stalno evaluira i revidira svoj sistem menadžmenta zaštite životne sredine kako bi se osiguralo da je u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001 i da se stalno poboljšava.

Ukoliko se ovi elementi implementiraju pravilno, organizacija će biti u stanju da efikasno upravlja svojim uticajem na životnu sredinu i da se pridržava relevantnih zakona i regulativa vezanih za životnu sredinu.

 

Koji su benefiti implementacije ISO 14001?

 

Implementacija sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS) prema standardu ISO 14001 može imati mnogo koristi za organizacije. Neki od glavnih benefita su:

 1. Smanjenje uticaja na životnu sredinu: EMS omogućava organizacijama da identifikuju i kontrolišu aktivnosti koje mogu imati uticaj na životnu sredinu i da planiraju i sprovode aktivnosti za smanjenje tih uticaja.
 2. Smanjenje troškova: Implementacija EMS-a može pomoći organizacijama da smanje troškove povezane sa životnom sredinom, kao što su troškovi za energiju, vodu i otpad, kao i da povećaju efikasnost korišćenja resursa i smanje otpad.
 3. Povećanje reputacije: Organizacije koje implementiraju EMS i uspešno se pridržavaju standarda ISO 14001 imaju bolju reputaciju i odgovornost prema životnoj sredini, što može pomoći u povećanju poslovnog uspeha.
 4. Povećanje konkurentnosti: Sve više kupaca i investitora odlučuje se za partnerstva sa organizacijama koja imaju dobru reputaciju u pogledu odgovornosti prema životnoj sredini. Implementacija EMS-a može pomoći organizacijama da se pozicioniraju kao odgovorni poslovni partneri i da povećaju svoju konkurentnost na tržištu.
 5. Povećanje poslovne sigurnosti: Implementacija EMS-a pomaže organizacijama da se pridržavaju relevantnih zakona i regulativa vezanih za životnu sredinu, što može smanjiti rizik od pravnih problema i povećati poslovnu sigurnost.
 6. Poboljšanje odnosa sa zajednicom: Organizacije koje se brinu za životnu sredinu i imaju dobru reputaciju u pogledu odgovornosti prema životnoj sredini često imaju bolje odnose sa lokalnom zajednicom i mogu dobiti podršku u svojim aktivnostima.