Šta je Sistem menadžmenta kvalitetom QMS ISO-9001?

 

Sistem menadžmenta kvalitetom (Quality Management System ili QMS) je skup pravila, procedura i procesa koje organizacija koristi da bi postigla i održala visok nivo kvaliteta svojih proizvoda ili usluga. Standard ISO 9001 je međunarodni standard za sistem menadžmenta kvalitetom koji je razvijen od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). On sadrži zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom i predstavlja okvir za upravljanje kvalitetom u organizaciji.


Cilj QMS ISO-9001 standarda?

 

Cilj implementacije sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 je povećati zadovoljstvo kupaca i povećati efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije. Standard ISO 9001 zahteva da se u organizaciji razviju i implementiraju procesi za planiranje, razvoj, implementaciju i upravljanje aktivnostima organizacije, kao i za identifikovanje i razrešavanje problema koji se pojavljuju u toku poslovanja. Standard takođe podrazumeva da se organizacija stalno unapređuje i da prati svoje performanse kako bi se osiguralo da se kvalitet proizvoda ili usluga stalno povećava.

Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 može pomoći organizaciji da se fokusira na kupce i da se osigura da se njihove potrebe i zahtevi redovno ispunjavaju. Takođe može pomoći organizaciji da unapredi svoje interne procese i da smanji troškove poslovanja, što se može reflektovati u konkurentnoj ceni proizvoda ili usluga.

Standard ISO 9001 se sastoji od 10 glavnih klauzula koje opisuju zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom:

 1. Opšte odredbe
 2. Sistem menadžmenta kvalitetom
 3. Procesno pristupanje
 4. Sistem menadžmenta dokumentacije
 5. Menadžment odgovornosti
 6. Menadžment resursa
 7. Proizvodnja i usluge
 8. Merenje, analiza i poboljšanje
 9. Revizija od strane menadžmenta
 10. Nadležnost i komunikacije

Standard ISO 9001 se odnosi na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu i industriju. Organizacije koje se pridržavaju standarda ISO 9001 moraju imati sistem menadžmenta kvalitetom koji se stalno unapređuje i koji omogućava da se ispune zahtevi kupaca i drugi zahtevi relevantni za organizaciju. Standard ISO 9001 takođe zahteva da organizacija ima definisane procese za upravljanje dokumentacijom i da vodi evidenciju o svojim aktivnostima i rezultatima.

Da bi se osiguralo da se sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 stalno unapređuje, organizacije treba da prate i meri svoje performanse i da vode evidenciju o svojim aktivnostima i rezultatima. Organizacije takođe treba da se pridržavaju svojih procedura i da redovno revidiraju svoj sistem menadžmenta kvalitetom kako bi se osiguralo da on odgovara njihovim potrebama i da je efektivan.

Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 zahteva ulaganje vremena i truda, ali može doneti mnoge koristi organizaciji. Ona može pomoći organizaciji da se fokusira na kupce, da poveća efikasnost i efektivnost poslovanja i da se unapredi. Takođe može pomoći organizaciji da poveća svoj ugled i da se razlikuje od svoje konkurencije.

Da bi organizacija mogla da se sertifikuje za standard ISO 9001, mora da prođe proces sertifikacije koji podrazumeva proveru da li se sistem menadžmenta kvalitetom organizacije pridržava zahteva standarda. Proces sertifikacije obično obuhvata:

 1. Priprema za sertifikaciju: organizacija treba da se pripremi za proces sertifikacije tako što će implementirati sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i da vodi evidenciju o svojim aktivnostima i rezultatima.
 2. Intervju sa menadžmentom: u ovom koraku, predstavnici organizacije razgovaraju sa predstavnicima sertifikacione kuće o sistemu menadžmenta kvalitetom organizacije i o tome kako se on pridržava zahteva standarda.
 3. On-site pregled: u ovom koraku, predstavnici sertifikacione kuće obilaze organizaciju i proveravaju da li se sistem menadžmenta kvalitetom organizacije pridržava zahteva standarda.
 4. Donošenje odluke o sertifikaciji: nakon što se završi proces sertifikacije, predstavnici sertifikacione kuće donose odluku da li će organizaciju sertifikovati za standard ISO 9001 ili ne.

Ako organizacija uspešno prođe proces sertifikacije, ona dobija sertifikat koji potvrđuje da se njena sistem menadžmenta kvalitetom pridržava zahteva standarda ISO 9001. Ovaj sertifikat može pomoći organizaciji da poveća svoj ugled i da se razlikuje od svoje konkurencije.

Ukoliko organizacija ne uspe da prođe proces sertifikacije, ona može da koristi preporuke predstavnika sertifikacione kuće kako bi unapredila svoj sistem menadžmenta kvalitetom i pokuša ponovo da prođe proces sertifikacije.

Da bi se osiguralo da se sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 stalno unapređuje, organizacije trebaju da prate i meri svoje performanse i da vode evidenciju o svojim aktivnostima i rezultatima. Organizacije takođe trebaju da se pridržavaju svojih procedura i da redovno revidiraju svoj sistem menadžmenta kvalitetom kako bi se osiguralo da on odgovara njihovim potrebama i da je efektivan.

Jedan od načina na koji organizacije mogu da prate i meri svoje performanse je kroz upotrebu indikatora kvaliteta. Indikatori kvaliteta su kriterijumi koji se koriste da bi se odredio kvalitet proizvoda ili usluga u odnosu na zahteve kupaca i drugih relevantnih zahteva. Oni se mogu koristiti da bi se odredila efikasnost i efektivnost procesa u organizaciji i da bi se utvrdile mogućnosti za poboljšanje.

Organizacije takođe trebaju da vode evidenciju o svojim aktivnostima i rezultatima kako bi se osiguralo da su njihovi procesi efikasni i efektivni. Ova evidencija može pomoći organizaciji da identifikuje problematične procese i da pronađe načine da ih unapredi.

Redovno revidiranje sistema menadžmenta kvalitetom je važno zato što omogućava organizaciji da unapredi svoj sistem i da se prilagodi promenama u okruženju u kome posluje. Revidiranje takođe omogućava organizaciji da se uveri da se njeni procesi i procedura pridržavaju zahteva standarda ISO 9001.

Ukoliko se sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 stalno unapređuje, organizacija može očekivati povećano zadovoljstvo kupaca, povećanu efikasnost i efektivnost poslovanja, kao i povećanje ugleda i konkurentnosti na tržištu.


Benefiti implementacije  QMS ISO-9001 standarda?

 

Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 može doneti mnoge koristi organizaciji. Neki od glavnih benefita implementacije ISO 9001 su:

 • Povećanje zadovoljstva kupaca: sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 zahteva da se organizacija fokusira na potrebe i zahteve kupaca i da ih redovno ispunjava. To može dovesti do povećanja zadovoljstva kupaca i lojalnosti prema organizaciji.
 • Povećana efikasnost i efektivnost poslovanja: implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 može pomoći organizaciji da unapredi svoje interne procese i da smanji troškove poslovanja. To može dovesti do povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja i do povećanja profitabilnosti organizacije.
 • Povećanje ugleda i konkurentnosti: organizacije koje se sertifikuju za standard ISO 9001 imaju povećan ugled i mogu se razlikovati od svoje konkurencije. To može pomoći organizaciji da privuče nove kupce i da se pozicionira kao lider u svom industrijskom sektoru.
 • Povećanje unutrašnje kohezije: implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 može pomoći organizaciji da razvije jasnu strukturu i proceduru za upravljanje svojim procesima i aktivnostima. To može povećati unutrašnju koheziju i smanjiti rizik od grešaka i konflikata.
 • Lakoća prilagođavanja promenama: sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 zahteva da se organizacija stalno unapređuje i prilagođava promenama u okruženju u kome posluje. To može pomoći organizaciji da se lako prilagodi promenama na tržištu i da ostane konkurentna.
 • Lakoća pristupa novim tržištima: mnoga tržišta zahtevaju da organizacije imaju sertifikat ISO 9001 kako bi imale pristup tim tržištima.

Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 može olakšati pristup novim tržištima jer mnoga tržišta zahtevaju da organizacije imaju sertifikat ISO 9001 kako bi imale pristup tim tržištima. Takođe, organizacije koje se sertifikuju za standard ISO 9001 mogu imati lakši pristup finansijskim sredstvima i mogu imati povoljnije uslove za saradnju sa drugim organizacijama.

Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 takođe može pomoći organizaciji da se pridržava zakona i regulativa koje se odnose na njenu delatnost. To može smanjiti rizik od kazni i drugih negativnih posledica zbog nepridržavanja zakona i regulativa.

Ukratko, implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 može doneti mnoge koristi organizaciji, uključujući povećanje zadovoljstva kupaca, povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, povećanje ugleda i konkurentnosti, povećanje unutrašnje kohezije, lakoću prilagođavanja promenama i lakoću pristupa novim tržištima.