Šta je Elaborat o zaštiti životne sredine?
 

Elaborat o zaštiti životne sredine je dokument koji sadrži detaljne informacije o tome kako će se zaštititi životna sredina tokom sprovođenja određenog projekta ili aktivnosti. Obično se koristi kao deo procesa izdavanja dozvole za gradnju ili drugu vrstu projekta, a cilj mu je da se osigura da se projekat sprovede na način koji neće narušiti životnu sredinu i da će se poštovati propisi o zaštiti životne sredine. Elaborat o zaštiti životne sredine obično sadrži informacije o tome kako će se smanjiti štetni uticaji projekta na životnu sredinu, kao i o planovima za njihovo otklanjanje ili smanjenje. Elaborat o zaštiti životne sredine obično sadrži i informacije o tome kako će se sprovesti monitoring životne sredine tokom i posle sprovođenja projekta, kako bi se osiguralo da se načela o  zaštiti životne sredine poštuju i da se štetni uticaji na životnu sredinu otklanjaju ili smanjuju.


Šta je cilj Elaborata o zaštiti životne sredine?

Glavni cilj izrade Elaborata o zaštiti životne sredine je da se osigura da se projekat ili aktivnost sprovede na način koji neće imati značajne negativne uticaje na životnu sredinu i da će se poštovati načela i propisi o zaštiti životne sredine. Elaborat o zaštiti životne sredine je važan alat za upravljanje uticajima projekta ili aktivnosti na životnu sredinu i služi kao osnova za donošenje odluke o izdavanju dozvole za gradnju ili sprovođenje projekta. Osim toga, Elaborat o zaštiti životne sredine može pomoći investitoru ili kompaniji koja sprovodi projekat da izradi planove za smanjenje uticaja projekta na životnu sredinu i da izbegne moguće negativne efekte na životnu sredinu. Sve u svemu, cilj izrade Elaborata o zaštiti životne sredine je da se osigura da se projekat ili aktivnost sprovede na način koji je što manje štetan za životnu sredinu i da se poštuju propisi o zaštiti životne sredine.