Šta je Plan zaštite od udesa?
 

Plan zaštite od udesa je dokument koji predstavlja detaljan plan za sprečavanje, smanjivanje i uklanjanje posledica udesa. Ovaj plan obično sadrži opis udesa koji se može dogoditi na radnom mestu, kao i mere koje se preduzimaju da se spreče ili smanje posledice takvih udesa. Plan zaštite od udesa se izrađuje u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i Zakonom zaštite životne sredine  (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon) u zavisnosti od količina opasnih materija.

Plan zaštite od udesa se obično izrađuje za industrijski kompleks ili  objekat, i treba da uključi specifične mere zaštite za svaki vid rada ili aktivnosti koja se obavlja na radnom mestu kao i prisutne količin opasnih materija. Mere zaštite od udesa mogu uključivati različite stvari, kao što su obuka radnika, procena rizika, obezbeđivanje sigurnosne opreme i slično.

Plan zaštite od udesa i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama su dokumenta koji se fokusiraju na zaštitu i bezbednost ljudi, imovine i životne sredine u slučaju nepredviđenih situacija. Oba plana imaju za cilj identifikaciju potencijalnih rizika, procenu njihovog uticaja i uspostavljanje odgovarajućih mera za sprečavanje i reagovanje na vanredne situacije. Takođe, oba plana uključuju definisanje uloga i odgovornosti nadležnih organa i institucija, kao i procedura za koordinaciju i saradnju u hitnim situacijama. Ovi planovi se temelje na analizi mogućih scenarija i primenjuju se kako bi se smanjile posledice udesa ili vanrednih situacija i obezbedila efikasna reakcija, zaštita i spasavanje ljudi i resursa.

 

Koji je cilj Plana zaštite od udesa?
 

Cilj Plana zaštite od udesa je prevencija udesa ili da smanji posledice udesa na radnom mestu odnosno industrijskim kompleksima, što može da uključi povrede radnika, štete na imovini ili drugu štetu. Planom zaštite od udesa su propisani i koraci za postupanje u slučaju udesa, kao i mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa. Ovaj plan treba da obuhvati najgore moguće scenarije hemijskog udesa i da navede korake koje treba preduzeti u slučaju njihovog pojavljivanja.

 

Šta sve sadrži Plan zaštite od udesa?
 

Plan zaštite od udesa je važan deo procesa upravljanja bezbednošću na radnom mestu i predstavlja ključni alat za sprečavanje udesa i smanjivanje posledica ukoliko se ipak dogode. Plan zaštite od udesa se obično sastoji od nekoliko osnovnih delova:

 • Opis rada i aktivnosti: Ovaj deo Plana zaštite od udesa sadrži opis svih radova i aktivnosti koje se obavljaju na radnom mestu, kao i opis opreme i materijala koji se koriste.
 • Procena rizika: Ovaj deo Plana zaštite od udesa sadrži procenu rizika od udesa za svaku vrstu rada ili aktivnosti koja se obavlja na radnom mestu, kao i meru do koje se očekuje da će se ti rizici pojaviti.
 • Mere zaštite: Ovaj deo Plana zaštite od udesa sadrži specifične mere koje se preduzimaju da se spreče ili smanje posledice udesa na radnom mestu. Mere zaštite mogu uključivati obuku radnika, obezbeđivanje sigurnosne opreme, postavljanje znakova opasnosti i slično.
 • Postupci u slučaju udesa: Ovaj deo Plana zaštite od udesa sadrži postupke koje treba sprovesti u slučaju da dođe do udesa na radnom mestu, kao i mere za smanjivanje posledica ukoliko se ipak dogodi udes.
 • Izveštaji i evidencija: Ovaj deo Plana zaštite od udesa sadrži pravila za izveštavanje i evidentiranje udesa na radnom mestu, kao i za praćenje efikasnosti mera zaštite od udesa.

Plan zaštite od udesa se izrađuje u cilju sprečavanja udesa na radnom mestu i smanjivanja posledica ukoliko se ipak dogode. Ovaj plan se obično izrađuje za svako radno mesto ili industrijski objekat i treba da bude prilagođen specifičnim okolnostima i vrsti rada ili aktivnosti koja se obavlja na radnom mestu.

Plan zaštite od udesa treba da bude redovno ažuriran i usklađen sa promenama u radu i aktivnostima na radnom mestu, kao i sa promenama u propisima o bezbednosti i zaštiti na radu. Važno je da se Plan zaštite od udesa poštuje i da se sve mere zaštite od udesa sprovode na odgovarajući način, kako bi se sprečili udesi i smanjile posledice ukoliko se ipak dogode.

 

 Šta je SEVESO postrojenje?

 

SEVESO postrojenje je industrijsko postrojenje koje se bavi proizvodnjom, preradom ili skladištenjem hemijskih proizvoda i koje poseduje velike količine opasnih hemijskih supstanci. SEVESO postrojenja su pod posebnom kontrolom i regulacijom zbog visokog rizika od hemijskih udesa koji bi mogli imati ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

SEVESO postrojenja su regulisana Evropskom direktivom o kontroli rizika od hemijskih udesa (SEVESO III direktiva) i nacionalnim zakonodavstvom u državama članicama EU, kao i zakonima Republike Srbije. Ova direktiva određuje procedure za identifikaciju i kategorizaciju opasnih hemijskih supstanci, kao i mere zaštite koje treba preduzeti u slučaju hemijskog udesa.

Operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija, u jednakim ili većim količinama od propisanih, dužan je da dostavi Obaveštenje, odnosno izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, u zavisnosti od količina opasnih materija kojima vrši te aktivnosti i da preduzme mere za sprečavanje hemijskog udesa i ograničavanja uticaja tog udesa na život i zdravlje ljudi i životnu sredinu

SEVESO postrojenja su dužna da izrade i implementiraju Plan zaštite od udesa i da redovno ažuriraju ovaj plan u skladu sa novim propisima i procedurama. Radnici u SEVESO postrojenjima su takođe dužni da se obučavaju o sigurnosnim procedurama i da nose odgovarajuću zaštitnu opremu.

SEVESO direktiva takođe određuje da se u blizini SEVESO postrojenja treba izraditi plan evakuacije u slučaju hemijskog udesa. Ovaj plan treba da obuhvati proceduru za hitnu evakuaciju ljudi u slučaju hemijskog udesa i da navede mesta gde će se evakuisani ljudi nalaziti tokom evakuacije.

SEVESO postrojenja su takođe dužna da izrade i implementiraju plan za kontrolu i smanjenje rizika od hemijskog udesa, uključujući preventivne mere kao što su redovno održavanje i testiranje opreme i implementacija sigurnosnih procedura.

SEVESO direktiva takođe određuje da se u slučaju hemijskog udesa treba hitno obavestiti odgovorne organe za zaštitu životne sredine i ostale nadležne institucije kao i da se treba obavestiti javnost o incidentu i merama zaštite koje su preduzete.

Ukoliko se pojavi hemijski udes u SEVESO postrojenju, odgovorne organe treba hitno obavestiti i preduzeti odgovarajuće mere zaštite, kako bi se sprečilo širenje hemijskih proizvoda i spasile životi i zdravlje ljudi.

Ovo može uključivati:

 1. Evakuaciju ljudi iz zona opasnosti i smeštaj u sigurno mesto.
 2. Gašenje požara, ako postoji opasnost od požara.
 3. Sprečavanje daljeg širenja hemijskih proizvoda, na primer popravkom kvarova na opremi ili apsorpcija hemijskog proizvoda materijalom koji će ga zadržati.
 4. Obezbeđivanje prve pomoći za one koji su izloženi hemijskim proizvodima, uključujući određene specifične aktivnosti prilikom pružanja prve pomoći i ukoliko je potrebno, hospitalizaciju.
 5. Obavestiti odgovorne organe za zaštitu životne sredine i zdravlja o incidentu i preduzetim merama.
 6. Obavestiti javnost o incidentu i merama zaštite koje su preduzete.

Ukoliko se hemijski udes dogodi u SEVESO postrojenju, odgovornost za sprečavanje širenja hemijskih proizvoda i spasavanje života i zdravlja ljudi leži na vlasnicima postrojenja i odgovornim organima. Zato je važno da SEVESO postrojenja redovno ažuriraju svoj plan zaštite od hemijskog udesa i da se pridržavaju sigurnosnih procedura i propisa, kako bi se sprečile moguće hemijske udesi i njihove posledice.

Naša kompanija pruža sveobuhvatnu uslugu sačinjavanja Plana zaštite od udesa, koja obuhvata sve potrebne korake i analize kako bi se osigurala optimalna sigurnost i zaštita od mogućih udesa. Naš stručni tim pruža podršku tokom čitavog procesa, sprovodeći temeljitu procenu rizika, identifikaciju kritičnih tačaka i definisanje adekvatnih mera predostrožnosti. Kroz detaljnu analizu postojećih sistema i procedura, prilagođavamo Plan zaštite od udesa specifičnim potrebama klijenta, uzimajući u obzir sve relevantne propise i standarde. Naša usluga takođe uključuje redovne revizije i ažuriranja Plana kako bi se osigurala njegova doslednost i efikasnost u promenljivim okolnostima. Bezbednost je naš prioritet, a naša usluga izrada Plana zaštite od udesa pruža sveobuhvatan i pouzdan okvir za minimiziranje rizika i zaštitu života, imovine i životne sredine.