Vlada Republike Srbije je 30. oktobra. 2023. godine donela Uredbu o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja kojom se prvi put propisuje način i postupak upravljanja otpadom od građenja i rušenja.

Prema regulativi, proizvođači otpada gde nastaje otpad tokom građenja i rušenja su obavezni da poseduju detaljan plan za upravljanje otpadom. Ovaj plan treba da obuhvati sve relevantne informacije, uključujući vrstu i procenjenu količinu otpada koja će se generisati tokom aktivnosti na gradilištu. Takođe, vlasnici otpada od građenja i rušenja su dužni da se pobrinu da se opasni građevinski otpad prvo odvoji na (mestu nastanka) gradilištu. Dodatno, potrebno je da obezbede izveštaj o ispitivanju otpada koji se generiše tokom aktivnosti na gradilištu kako bi se osiguralo adekvatno upravljanje istim. Ovi koraci su ključni kako bi se osiguralo odgovorno i ekološki prihvatljivo postupanje sa otpadom koji nastaje tokom građevinskih radova.


Šta je plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja?

Plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja je dokument koji detaljno opisuje sve korake i postupke koji će se primeniti radi efikasnog upravljanja otpadom koji nastaje tokom građevinskih aktivnosti. Ovaj plan obuhvata različite elemente, uključujući identifikaciju vrsta otpada koje će se generisati, procenu količine otpada, metode za smanjenje, recikliranje i tretman otpada, kao i mere zaštite životne sredine i ljudskog zdravlja. Takođe, plan upravljanja otpadom obuhvata i odgovornosti različitih aktera u procesu građenja i rušenja, kao i detaljne smernice o skladištenju, transportu i odlaganju otpada. Ovaj dokument ima za cilj da obezbedi da se otpad od građenja i rušenja upravlja na odgovoran način, u skladu sa relevantnim propisima i standardima, kako bi se minimizirali negativni uticaji na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

 

Koje su sve obaveze investitora u pogledu donošenja nove zakonske regulative prilikom građenja i rušenja?

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji u članu 158. je definisano na koji način investitor može da dobije upotrebni dozvolu. Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se bliže uređuje sadržina tehničke dokumentacije, odnosno projekat za izvođenje i izjava stručnog nadzora, izvođača radova i investitora da nije odstupljeno od projekta za izvođenje, a za objekte iz člana 145. ovog zakona za koje nije propisana izrada projekta za izvođenje izjava investitora, vršioca stručnog nadzora i odgovornog izvođača radova da nije odstupljeno od idejnog projekta, specifikacija posebnih delova, rešenje o utvrđivanju kućnog broja, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije, sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima, dokument o kretanju otpada, odnosno dokument o kretanju opasnog otpada kojim se potvrđuje da je otpad nastao građenjem i rušenjem (građevinski otpad), predat operateru postrojenja za tretman, odnosno skladištenje otpada,kao i drugi dokazi u skladu sa propisom kojim se bliže uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Proizvođač otpada od građenja i rušenja dužan je da sačini plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja (u daljem tekstu: Plan upravljanja otpadom), pribavi saglasnost na Plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako se radovi izvode na objektu koji je kategorije B, V i G.

Uz zahtev za izdavanje dozvole o uklanjanju objekta, odnosno dela objekta investitor nadležnom organu dostavlja rešenje o saglasnosti na Plan upravljanja otpadom.

Uz zahtev za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli, posebnoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova, privremenoj dozvoli i dozvoli za izvođenje radova dostavlja se rešenje o saglasnosti na Plan upravljanja otpadom.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, saglasnost na Plan upravljanja otpadom izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni pokrajinski organ saglasnost na Plan upravljanja otpadom izdaje pokrajinski organ nadležan za zaštitu životne sredine.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, saglasnost na Plan upravljanja otpadom daje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za zaštitu životne sredine.

Rešenje o saglasnosti na Plan upravljanja otpadom nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

 

Lista otpada od građenja i rušenja koji sadrži, sastoji se ili je kontaminiran POPS materijama za koji se može primeniti alternativno odlaganje

 • 17 01 06* - mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
 • 17 05 03* - zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance
 • 17 09 02* - otpadi od građenja i rušenja koji sadrže PCB (npr. zaptivači koji sadrže PCB, podovi na bazi smola koji sadrže PCB, glazure koje sadrže PCB i kondenzatori koji sadrže PCB)
 • 17 09 03* - ostali otpadi od građenja i rušenja (uključujući mešane otpade) koji sadrže opasne supstance

 

Koje su to mere za upravljanje otpadom od građenja i rušenja?

 1. izdvajanje korisnih komponenti iz i sa objekta pre započinjanja građevinskih i drugih radova, koje se ne smatraju otpadom u skladu sa zakonom kojim se propisuje upravljanje otpadom i koje mogu ponovo da se upotrebe u istu svrhu za koju su proizvedeni (opeka, crep i sl.);
 2. sprečavanje mešanja opasnog i neopasnog otpada od građenja i rušenja i mešanja različitih vrsta otpada;
 3. sprečavanje raznošenja, razlivanja, isticanja opasnog otpada u zemljište, površinske i podzemne vode i vazduh;
 4. određivanje mesta za privremeno skladištenje otpada od građenja i rušenja na mestu nastanka, odnosno na gradilištu;
 5. ispitivanje i klasifikaciju otpada od građenja i rušenja;
 6. izvođenje radova na način da se sprečava nastajanje otpada;
 7. podsticanje ponovne upotrebe i ponovnog iskorišćenja otpada od građenja i rušenja;
 8. vođenje evidencije i izveštavanje o količini i vrsti generisanog otpada od građenja i rušenja, kao i o tretmanu kom je podvrgnut.