Obavljanje poslova zaštite od požara za II i III kategoriju ugroženosti od požara predstavlja ključnu uslugu naše agencije zaštite od požara. Krajnji cilj ove usluge je osigurati optimalnu zaštitu objekata i ljudi od požarnih rizika u situacijama visokog stepena opasnosti.

 

Obaveze poslodavca u oblasti zaštita od požara

Osnovne obaveze pravnih lica u oblasti zaštita od požara obuhvataju odgovarajuću organizaciju zaštita od požara kao i opšte akte koje pravno lice mora da poseduje. Ministarstvo unutrašnjih poslova u cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspešno funkcionisanje i sprovođenje zaštite od požara vrši kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara.

 

Podela na osnovu ugroženosti od požara

Na osnovu ugroženosti od požara objekti, delatnosti i zemljišta dele se u tri kategorije:

  1. sa visokim rizikom od izbijanja požara – prva kategorija ugroženosti od požara;
  2. sa povećanim rizikom od izbijanja požara – druga kategorija ugroženosti od požara;
  3. sa izvesnim rizikom od izbijanja požara – treća kategorija ugroženosti od požara.

Ministarstvo unutrašnjih poslova donosi rešenje o kategorizaciji i iz toga proističu obaveze poslodavca odnosno pravnog lica.

 

Za prvu kategoriju obavezno je organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara. Obezbeđivanje tehnički opremljene i obučene vatrogasne jedinice sa potrebnim brojem vatrogasaca. Obezbeđivanje adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara.

Druga kategorija podrazumeva obavezno organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštita od požara. Stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštita od požara. Obezbeđivanje adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara.

Za treću kategoriju obavezno je organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara. Obezbeđivanje adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara.

Obuka zaposlenih: Sprovodimo obuku zaposlenih kako bi bili osposobljeni za prepoznavanje rizika od požara, pravilnu upotrebu sredstava za gašenje, i pravilno postupanje u slučaju evakuacije. Ova obuka je redovna i prilagođena promenama u okruženju objekta.

Periodične provere i održavanje: Redovno vršimo provere sistema zaštite od požara kako bismo osigurali da su svi uređaji ispravni i spremni za upotrebu. Održavanje obuhvata popravke, zamene, i ažuriranje sistema kako bi se održala visoka efikasnost.

Saradnja s nadležnim organima: U saradnji s nadležnim vlastima, osiguravamo da su svi aspekti naših usluga u skladu sa lokalnim propisima i standardima. Obezbeđujemo ažurno praćenje i prilagođavanje naših pristupa kako bi odgovarali promenama u zakonodavstvu.

 

Naša usluga zaštite od požara za II i III kategoriju ugroženosti od požara pruža sveobuhvatnu zaštitu, od identifikacije rizika do implementacije efikasnih preventivnih i intervencionih mera. Ovo osigurava da su klijenti potpuno zaštićeni od požarnih opasnosti u skladu sa najvišim standardima sigurnosti.