Šta je Radni plan upravljanja otpadom?
 

Radni plan upravljanja otpadom je dokument koji sadrži detaljan opis planiranih aktivnosti koje će primenjivati operater za upravljanje otpadom na određenoj lokaciji. On se izrađuje kako bi se postiglo ciljno i efikasno upravljanje otpadom, na način da se ne ugrozi zdravlja ljudi i životna sredina.

Za delatnosti skladištenja, tretmana i odlaganja otpada i za sva postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola, priprema se i donosi radni plan za upravljanje otpadom.

Radni plan za upravljanje otpadom je dokument koji se priprema za delatnosti skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, kao i za sva postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola. Ovaj plan ima za cilj da obezbedi efikasno i sigurno upravljanje otpadom u skladu sa zakonskim propisima i standardima za zaštitu životne sredine.

U zavisnosti od vrste delatnosti ili postrojenja, razlikuju se radni planovi za upravljanje otpadom.

Za delatnosti skladištenja otpada priprema se plan koji se fokusira na pravilno skladištenje otpada, kao i na prevenciju zagađenja zemljišta i podzemnih voda.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada fokusira se na pravilno tretiranje otpada i obavezno pored opšteg sadržaja radnog plana poseduje i podatke o nultnom stanju lokacije na kojoj se nalazi postrojenje, podatke o tehnologijama i tehnikama za sprečavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja, podatke o ostacima otpada nakon termičkog tretmana, podatke o obavezama praćenja emisija u životnu sredinu, podatke o glavnim alternativama za predmetnu tehnologiju.

Radni plan za deponije dodatno stavlja akcenat na podatke o kontroli zagađenja, monitoringu i izveštavanju (monitoring i izveštavanje o: sastavu otpada, emisijama gasova, kvalitetu površinske, procedne i podzemne vode, kvalitetu zemljišta, meteorološkim uslovima kontroli neprijatnih mirisa, kontroli i monitoringu buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja otpada, kontrola stabilnosti postrojenja, monitoring zaštitnih slojeva), podatke o tehnologiji odlaganja otpada i dinamici popunjavanja i zatvaranja kaseta.

Svi ovi radni planovi za upravljanje otpadom predstavljaju ključni alat u sprovođenju efikasnog i održivog upravljanja otpadom u skladu sa najvišim standardima za zaštitu životne sredine.


Opšti sadržaj Radnog plana upravljanja otpadom?

 

 1. opis lokacije objekta i opis postrojenja kao i opreme za rad;
 2. operacije upravljanja otpadom i dozvoljene vrste otpada;
 3. podatke o radnom vremenu;
 4. podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad;
 5. identifikaciju izvora rizika;
 6. podatke o opremi u objektu ili postrojenju, a koja se koristi radi sprečavanja i kontrole zagađenja;
 7. plan vršenja monitoringa rada postrojenja,
 8. podatke o uređajima za monitoring rada postrojenja i periodima izveštavanja o monitoringu;
 9. podatke o prelaznom i nestabilnom načinu rada postrojenja;
 10. podatke o merama prevencije udesa;
 11. podatke o planiranim merama postupanja u akcidentnim situacijama

 

Radni plan za upravljanje otpadom ažurira se svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja.

Takođe potrebno je i ažurirati Plan ukoliko operater menja tehnološki postupak upravljanja otpadom kao i ukoliko dođe do promena u količini upravljanja otpadom na godišnjem nivou.