Šta sve obuhvata obavljanje radijacione delatnosti u Srbiji?

 
Radijaciona delatnost se uređuje Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 10/2019) kao i mere radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, uslovi za obavljanje delatnosti sa izvorima zračenja, postupanje u situaciji planiranog, postojećeg i vanrednog izlaganja jonizujućem zračenju u cilju obezbeđivanja zaštite pojedinaca, stanovništva i životne sredine od štetnog uticaja jonizujućeg zračenja.


Ko sprovodi radijacionu delatnost kao regulatorno telo?

 

Pomenutim Zakonom je takođe pokrenuto osnivanje Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao samostalno i funkcionalno nezavisno regulatorno telo koje vrši regulatorne, stručne i sa njim povezane izvršne poslove u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

 
Osnovna načela zaštite od jonizujućeg zračenja?
 

 1. Opravdanost: Odluke o uvođenju delatnosti, kao i o usvajanju novih, neće biti donete ukoliko ne postoje uslovi da se obezbedi da korist od te delatnosti za društvo ili pojedinca nadmašuje štetnost po zdravlje koje ta delatnost može izazvati uzimajući u obzir  društvene, ekonomske i druge relevantne faktore. Odluke koje uvode ili menjaju puteve izlaganja za situacije postojećeg ili  vanrednog izlaganja opravdane su ako čine veću korist nego štetu.
 2. Optimizacija: Mere zaštite od jonizujućeg zračenja kod profesionalnog izlaganja ili izlaganja stanovništva se sprovode u cilju  obezbeđivanja da doze, broj izloženih lica i verovatnoća izlaganja budu na što je moguće nižem nivou imajući u vidu tehnička znanja, društvene i ekonomske faktore. Optimizacija zaštite lica koja su podvrgnuta medicinskom izlaganju se primenjuje na jačinu  pojedinačnih doza i mora da bude u skladu sa medicinskom svrhom izlaganja.
 3. Ograničenje izlaganja: U situacijama planiranog izlaganja ukupna doza za pojedinca ne sme da prelazi granice izlaganja propisane za profesionalno izlaganje ili izlaganje stanovništva. Granice izlaganja ne primenjuju se na medicinska izlaganja.

 

Kategorizacija radijacione delatnosti se deli na:

 1. radijacione delatnosti niskog rizika;
 2. radijacione delatnosti umerenog rizika;
 3. radijacione delatnosti visokog rizika;
 4. nuklearne aktivnosti.

 
Koja je prva obaveza za pravna lica ili preduzetnike koji žele da obavljaju radijacionu delatnost?

Prijavljivanje namere obavljanja delatnosti je propisano u članu  31. Zakona o radijacionoj i  nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 10/2019).  Pravno lice ili preduzetnik prijavljuje Direktoratu nameru obavljanja delatnosti koja uključuje  izvore zračenja, prirodni radioaktivni materijal koji dovodi do izlaganja radnika ili stanovništva koje ne može da se zanemari sa stanovišta zaštite od zračenja i korišćenje nuklearnog materijala u nenuklearne svrhe. Prijavljivanje se vrši pre početka obavljanja delatnosti.

 

 Koje su obaveze nosioca odobrenja?

 

 1. primenjuje osnovne principe radijacione i nuklearne sigurnosti;
 2. preduzima sve korake neophodne za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine, sada i ubuduće, od štetnog uticaja jonizujućeg zračenja tako što obezbeđuje da izlaganja drži ispod propisanih granica i preduzima sve razumne mere neophodne da se štetni uticaj na stanovništvo, sada i ubuduće, svede na minimum;
 3. planira i primenjuje tehničke i organizacione mere neophodne da se obezbedi odgovarajući nivo radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 4. pripremi i primeni plan u slučaju vanrednog događaja u skladu sa ovim zakonom;
 5. vodi evidencije i obaveštava Direktorat o vanrednim događajima u skladu sa ovim zakonom;
 6. obezbedi usaglašenost sa propisanim granicama izlaganja i prati izlaganje radnika jonizujućem zračenju;
 7. poseduje finansijske i ljudske resurse sa odgovarajućim kvalifikacijama i kompetencijama neophodnim za sprovođenje propisanih mera radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti prilikom obavljanja delatnosti;
 8. osigura da njegovi podugovarači čije aktivnosti mogu uticati na radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost tokom obavljanja delatnosti obezbede neophodne ljudske resurse sa odgovarajućim kvalifikacijama i kompetencijama za obavljanje njihovih aktivnosti;
 9. obezbedi kontinuirano obrazovanje i obuku lica koja učestvuju u obavljanju delatnosti;
 10. obezbedi odgovarajuća finansijska sredstva za postupanje sa isluženim izvorima zračenja, upravljanje radioaktivnim otpadom, dekomisiju kao i za odgovornost u slučaju radiološke ili nuklearne štete;
 11. omogući nesmetan rad inspektorima Direktorata i pristup postrojenjima i lokalitetima na kojima se obavlja delatnost;
 12. ne vrši promenu načina obavljanja delatnosti za koju poseduje odobrenje na način koji može da utiče na zaštitu radnika, stanovništva ili životne sredine, a da prethodno ne obavesti Direktorat i od njega ne pribavi odobrenje i
 13. na zahtev Direktorata, ili u skladu sa propisanim uslovima, obezbedi sve informacije u vezi sa obavljanjem delatnosti a koje Direktorat smatra neophodnim i od interesa za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

 

Ukoliko su Vam potrebne konsultanske usluge za bolje razumevanje vaših obaveza kao pravnog lica i pomoć pri pripremi konkursne dokumentacije koju je potrebno dostaviti Direktoratu za radijacionu delatnost i nuklearnu sigurnost, na stranici kontakt možete  pronaći infomracije ili na početnoj strani zakazati besplatno sastanak.