Šta je Lokalni ekološki akcioni plan – LEAP?
 

Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) je dokument koji opisuje kako lokalna zajednica planira da unapredi životnu sredinu. To uključuje ciljeve i strategije za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, kao i aktivnosti koje će se sprovoditi da bi se postigli ti ciljevi.
LEAP-ovi su često kreirani od strane gradova i opština i obično uključuju oblasti kao što su zaštita voda, zaštita prirode, upravljanje otpadom i kontrola zagađenja. Oni služe kao alat za planiranje i rukovodstvo za lokalne vlasti i zajednicu u unapređivanju okoline.

LEAP-ovi su važni jer omogućavaju lokalnim zajednicama da identifikuju specifične probleme i izazove sa kojima se susreću u vezi sa životnom sredinom i da razviju planove za njihovo rešavanje. Oni su takođe važni jer se fokusiraju na lokalne potrebe i uslove, što ih čini relevantnim i izvodljivim za lokalnu zajednicu.

LEAP-ovi takođe mogu pomoći lokalnim zajednicama da se suoče sa globalnim izazovima poput klimatskih promena i održivog razvoja. Oni mogu uključivati aktivnosti kao što su smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, povećanje energetske efikasnosti i razvoj obnovljivih izvora energije.

Sprovođenje LEAP-a podrazumeva aktivno učešće lokalnih zajednica, kao i saradnju sa različitim sektorima i interesnim grupama. To može uključivati rad sa privatnim sektorom, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama, u cilju da se osigura da se planovi sprovedu efikasno i da se postignu željeni rezultati.

 
Šta je cilj Lokalnog akcionog plana – LEAP?
 

Cilj Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) je da pomogne lokalnoj zajednici da unapredi životnu sredinu na svojoj teritoriji. To se postiže kroz identifikaciju specifičnih problema i izazova sa kojima se susreće zajednica u vezi sa životnom sredinom i razvoj planova za njihovo rešavanje.

Glavni ciljevi LEAP-a su:

 • Smanjenje negativnog uticaja na okolinu;
 • Zaštita voda, zaštita prirode, upravljanje otpadom i kontrola zagađenja;
 • Poboljšanje kvaliteta života za stanovnike lokalne zajednice;
 • Povećanje održivosti i poboljšanje odnosa sa okolinom;
 • Povećanje svijesti i odgovornosti za životnu sredinu.

LEAP je dokument koji se stalno dopunjava i revidira kako bi se pratilo napredak i prilagodio promenama u lokalnoj zajednici.

LEAP takođe može imati ciljeve vezane za klimatske promene, kao što su smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećanje energetske efikasnosti. To može uključivati aktivnosti kao što su promovisanje obnovljivih izvora energije, podrška programima za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje efikasnosti u javnim i privatnim objektima.

LEAP takođe može imati ciljeve vezane za održivi razvoj, kao što su poboljšanje javnog prevoza, razvoj planova za pešake i bicikliste, unapređenje zelenih površina i podrška razvoju ekološki održivih preduzeća i industrija.

Sve u svemu, LEAP je alat za planiranje koji omogućava lokalnim zajednicama da razviju i sprovedu aktivnosti koje će poboljšati kvalitet života i održivost u svom okruženju. On se stalno revidira i dopunjava kako bi se pratilo napredak i prilagodio promenama u lokalnoj zajednici.

 
Faze implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP?

 
Faze implementacije Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) obično uključuju:
 

 1. Priprema: U ovoj fazi se formira tim za razvoj LEAP-a i selektuju teme i ciljevi koji će biti uključeni u plan.
 2. Analiza: U ovoj fazi se vrši analiza postojećeg stanja i identifikuju se specifični problemi i izazovi sa kojima se susreće zajednica u vezi sa životnom sredinom.
 3. Razvoj plana: U ovoj fazi se razvijaju ciljevi i strategije za rešavanje identifikovanih problema i izazova. Takođe se razvijaju konkretne aktivnosti i projekti koji će se sprovoditi kako bi se postigli ciljevi.
 4. Implementacija: U ovoj fazi se konkretne aktivnosti i projekti počinju da se sprovode. To uključuje angažovanje svih relevantnih sektora i interesnih grupa, kao i osiguravanje potrebnih resursa za sprovođenje plana.
 5. Monitoring i evaluacija: U ovoj fazi se prati napredak i evaluiraju rezultati plana. To uključuje praćenje postignutih ciljeva, kao i utvrđivanje koji su se projekti pokazali kao najefikasniji i koji su se projekti pokazali kao manje efikasni.
 6. Revizija i ažuriranje: U ovoj fazi se LEAP revidira i ažurira kako bi se prilagodio promenama u lokalnoj zajednici i novim saznanjima.

 

Razlika izmežu lokalnih zajednica koje imaju donete LEAP-ove i onih koji to još nisu uradili?

 

Gradovi ili opštine koji imaju donet Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) imaju konkretan plan za unapređenje  životne sredine i kvaliteta života za svoje stanovnike. Ovaj plan uključuje ciljeve, strategije i konkretne aktivnosti koje su razvijene tako da odgovaraju specifičnim potrebama i uslovima grada. Implementacija LEAP-a podrazumeva aktivno učešće lokalne zajednice i saradnju sa različitim sektorima i interesnim grupama, što omogućava da se planovi sprovedu efikasno i da se postignu željeni rezultati.

Gradovi ili opštine koji nemaju donet LEAP ne mogu da se pozivaju na konkretan plan za unapređenje svoje životne sredine. Oni nemaju jasno definisane ciljeve i strategije za rešavanje specifičnih problema sa kojima se susreću u vezi sa životnom sredinom, i često nemaju jasno definisane aktivnosti i projekte koji su potrebni za postizanje ciljeva.

Bez LEAP, gradovi ili opštine mogu imati veće probleme i na teži način se suočavaju sa izazovima, kao što su klimatske promene i održivi razvoj, i mogu imati manje uspeha u unapređenju kvaliteta života za svoje stanovnike.

Bez donetog LEAP-a, gradovi odnosno opštine se takođe mogu suočiti sa problemima kao što su neefikasno upravljanje otpadom, neadekvatna zaštita voda i prirode, visok nivo zagađenja i nedostatak javnih sadržaja koji podržavaju održivi razvoj. Ovo može dovesti do negativnih posledica za zdravlje i kvalitet života stanovnika, kao i za privredu grada.

Gradovi koji nemaju LEAP takođe imaju manje mogućnosti za dobijanje finansijske podrške za projekte i aktivnosti vezane za životnu sredinu, jer donošenje LEAP-a se često traži kao uslov za određene vrste finansijske podrške.

Sve u svemu, gradovi koji imaju donet LEAP imaju jasan plan i strategiju za unapređenje svoje životne sredine i okoline i kvaliteta života za svoje stanovnike, dok gradovi ili opštine koji nemaju LEAP imaju manje mogućnosti za unapređenje svoje životne sredine i mogu imati negativne posledice za zdravlje i kvalitet života stanovnika i privredu grada.