Obaveza izveštavanja prema Agenciji zaštite životne sredine?

Prema Zakonu o zaštiti životne sredine, privredna društva svih oblika imaju obavezu da, u skladu sa svojom delatnošću, preduzmu odgovarajuće mere kako bi smanjila negativne uticaje na okolinu, uključujući emisije u različite medijume životne sredine poput vode, vazduha, otpada i zemljišta. U zavisnosti od vrste otpadnih tokova ili načina upravljanja otpadom u skladu sa svojim Planom upravljanja otpadom, bilo da se radi o opasnom ili neopasnom otpadu, postoji obaveza da se godišnji izveštaj dostavi Agenciji zaštite životne sredine. Ova praksa omogućava privrednim subjektima da ispunjavaju zakonske zahteve i pružaju transparentnost u vezi sa svojim poslovanjem.

 

Izveštavanje za Agenciju zaštite životne sredine predstavlja ključnu aktivnost kao i obaveza pravnih lica u poštovanju zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine. Ako vam je potrebna stručna podrška u prikupljanju podataka i redovnom pripremanju Godišnjeg izveštaja generatora otpada koji detaljno prikazuje količinu i vrstu otpada generisanog u industrijskim postrojenjima, kao i usluga izrade izveštaja u informacionom sistemu Agencije za zaštitu životne sredine, slobodno se oslonite na nas. Naš tim stručnjaka je spreman da vam pruži kvalitetnu uslugu i olakša proces izveštavanja u skladu sa svim zakonskim obavezama.

 

Naša kompanija pruža širok spektar usluga u oblasti upravljanja otpadom, uključujući vođenje dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje, detaljno praćenje svih postupaka i količina otpada koji se generiše u vašem preduzeću. Pored toga, vršimo i godišnje izveštavanje, pripremajući sveobuhvatne analize i dokumentaciju koja vam omogućava uvid u efikasnost vašeg sistema upravljanja otpadom i identifikaciju mogućnosti za unapređenje.

 

Ko je sve u obavezi da dostavi Godišnji izveštaj Agenciji zaštite životne sredine?

U načelu kada govorimo o dostavljanju Godišnjeg izveštaja Nacionalnom registru izvora zagađivanja kojim upravlja Agencija zaštite životne sredine možemo razlikovati pojedine izveštaje koji su u vezi sa upravljanjem otpadom i to:

  •     Proizvođači otpada – GIO1
  •     Operateri na deponiji – GIO2
  •     Operateri postrojenja za tretman – GIO3
  •     Izvoznici otpada – GIO4
  •     Uvoznici otpada – GIO5
  •     Proizvodi koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada
  •     Ambalaža stavljena na tržište R. Srbije

Obaveza pravnih lica za dostavljanje Godišnjih izveštaja  prema Agenciji zaštite životne sredine u segmentu otpadnih tokova kao što su:

  •     emisije zagađujućih materija u vazduh,
  •     emisije otpadnih tokova u vode.

Na sledećem linku možete pronaći trend dostavljanja Godišnji izveštaj generatora otpada, kao i detaljne informacije o trendu dostavljanja izveštaja Agenciji zaštite životne sredine.

Godišnji izveštaj generatora otpada predstavlja ključni dokument koji obuhvata sve relevantne informacije o otpadu za proizvođače, ali isto tako, u okviru godišnjeg izveštaja, posebno izdvajamo godišnji izveštaj PTP2. Ovaj izveštaj se fokusira na proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, pružajući sveobuhvatne podatke o njihovoj prirodi, količini i načinu upravljanja.

Rok za dostavljanje  Izveštaja prema Agenciji zaštite životne sredine?

Izveštavanje o otpadu se vrši na godišnjem nivou, zakonski propisan rok za podnošenje izveštaja prema Agenciji zaštite životne sredine je 31. mart tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Izveštavanje za Agenciju zaštite životne sredine je od izuzetne važnosti jer pruža uvid u trenutno stanje sistema upravljanja otpadom u R. Srbiji i identifikuje trendove i potencijalne probleme, te omogućava usmeravanje resursa i donošenje efikasnih mera za donosioca odluka. Kroz kontinuirano praćenje i izveštavanje, zajedno radimo na održivom sistemu i poštovanju odredba regulatorne politike.