Stomatologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i lečenjem bolesti i poremećaja zuba, usne šupljine i čeljusti. Oralno zdravlje je ključno za održavanje celokupnog zdravlja tela, ali mnogi ljudi često zanemaruju brigu o svojim zubima i oralnoj higijeni. Međutim, mnogi ljudi se pitaju zašto je to toliko bitno, i zašto bi trebali posetiti stomatologa redovno.

Za početak, zubi su ne samo važni za naš izgled, već i za naše opšte zdravlje i dobrobit. Zdravi zubi i desni omogućuju normalno žvakanje hrane, što je ključno za našu prehranu i apsorpciju hranjivih materija. Osim toga, zubi utiču na naš govor i izgled lica, a bolesti i oštećenja zubi mogu uzrokovati bol, infekcije i druge ozbiljne probleme, poput gubitka zuba i koštane mase u čeljusti.
Važno je naglasiti da se mnoge bolesti zuba i usne šupljine mogu izbeći uz pravilnu higijenu zuba i redovnu posetu stomatologu. Stomatolog će pružiti profesionalnu i detaljnu uslugu pregleda i čišćenja zubi, ukloniti naslage i karijes te otkriti rane znakove drugih bolesti usne šupljine koje se mogu lako lečiti u ranim fazama.
Stoga, briga o oralnom zdravlju je ključna za očuvanje celokupnog zdravlja tela, te nam omogućuje da se osećamo zdravo, samouvereno i sigurno u svakodnevnom životu.


Šta je ključno da znamo u upravljanju otpada u stomatalogiji?

Upravljanje otpadom u zdravstvenim ustanovama kao i u stomatološkoj praksi, kao i u svim drugim medicinskim granama, nastaje različita vrsta otpada. Otpad u stomatologiji se može podeliti u tri kategorije prema vrsti na osnovu Zakona o upravljanju otpadom:

 • komunalni,
 • medicinski i
 • posebni otpad,

kao i prema karakteristikama:

 • opasan i
 • neopasan.

Komunalni otpad u stomatologiji uključuje papirne ubruse, organski otpad i drugi materijal koji nije kontaminiran krvlju ili drugim telesnim tečnostima a najslični je po sastavu otpadu iz domaćinstva. Ovaj otpad se najčešće odvaja u obične kante za smeće i zatim se odlaže u kontejner gde se organizovano odvozi na uređene deponije.

Medicinski otpad u stomatologiji tako i u zdravstvenim ustanovama uključuje sve materijale koji su kontaminirani krvlju, telesnim tečnostima pacijanata i drugim biološkim materijalima. To uključuje upotrijebljene igle, skalpele  i druge medicinske materijale koji su direktno došli u kontakt s pacijentom. Ovaj otpad se mora odvojiti i odlagati u posebne kante koji se zatim predaju ovlašćenom operateru za upravljanje otpadom, i kao takvi se transportuju dalje u postrojenje za tretman medicinskog otpada.

Otpad se razvrstava prema katalogu otpada.
Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema poreklu i sastavu.

Kada govorimo o opasnom medicinskom otpadu on se može klasifikovati kao opasan i neopasan, u skladu sa zakonskom regulativom spada u grupu 18 – Otpadi od zdravstvene zaštite ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (izuzev otpada iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite). Ukoliko detaljnije pogledamo svrstavaju se u pogrupu 18 01 – otpadi iz porodilišta, dijagnostike, tretmana ili prevencije bolesti ljudi, u koje spadaju:

 • delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03)
 • otpadi čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije
 • otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene)
 • hemikalije koje se sastoje od ili sadrže opasne supstance
 • hemikalije drugačije od onih navedenih u 18 01 06
 • citotoksični i citostatični lekovi
 • otpadni amalgam iz stomatologije

Posebni otpad u stomatologiji uključuje materijale koji se ne mogu odložiti u obične kante za smeće . To uključuje amalgame, koji se koriste za plombe u zubima, te različite hemikalije koje se koriste u stomatološkoj praksi. Ovaj otpad se takođe mora odvojiti i obrađivati u specijalizovanim postrojenjima za tretman otpada koji poseduju dozvolu za obavljanje ove vrste delatsnosti od nadležnog organa.


Ambalaža za medicinski otpad?

Označavanje i odvajanje medicinskog otpada u stomatologiji je izuzetno važno kako bi se osigurala sigurnost pacijenata, osoblja i okoline. Postoji nekoliko pravila koja se moraju slediti u postupanju s medicinskim otpadom u stomatološkoj praksi.
Sve kante za medicinski otpad moraju biti jasno označene i moraju imati simbole koji odgovaraju vrsti otpada koji se u njih odlaže. Postoje posebni simboli za igle, skalpele, citotoksine, infektivni otpad i druge medicinske materijale koji su kontaminirani krvlju ili drugim biološkim materijalima.
Kada se radi o kantama za medicinski otpad, one se moraju odvojiti prema vrsti otpada koji se u njih odlaže. Uobičajene vrste kanti u stomatološkoj praksi su:

Kontejneri ili kante za oštre predmete: ovde se odlažu upotrijebljene igle, skalpele i druge medicinske materijale koji su oštri ili probodni.
Kontejneri ili kante za infektivni otpad: ovde se odlažu materijali koji su kontaminirani krvlju, telesnim tečnostima i drugim biološkim materijalima, kao što su upotrijebljeni zavoji i ostali medicinski materijal koji je bio direktno u dodiru s pacijentom.
Kontejneri ili kante za hemijski otpad: ovde se odlažu hemikalije koje se koriste u stomatološkoj praksi, poput dezinfekcionih sredstava, razređivača i drugih stvari koje su opasne za zdravlje ljudi i okolinu.

Ambalaža u kojoj se odlaže medicinski otpad opasnog po svojim karakteristsikama mora biti usklađen sa standardom SRPS EN ISO 23907-1:2019.

 

Razvrstavanje medicinskog otpada?

Razvrstani medicinski otpad pakuje se u skladu sa propisom kojim se uređuje način skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada.
Posebno, za određene vrste medicinskog otpada, pakovanje se vrši i na sledeći način:

 • komunalni (kućni) otpad – u kese crne boje;
 • oštri predmeti – u kontejnere žute boje;
 • patoanatomski otpad – u kese braon boje;
 • infektivni otpad – u kese ili kontejnere žute boje;
 • otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima – u duple kese ili kontejnere žute boje.

Kese i kontejneri koje imaju poreklo oštrih predmeta i infektivnoh otpada pune se najviše do ¾, posle čega se zatvaraju i istovremeno zamenjuju novom ambalažom.

Jednom zatvorene kese ne mogu se ponovo otvarati.

Važno je napomenuti da stomatološka praksa mora poštovati stroge standarde u postupanju s otpadom kako bi se osigurala sigurnost pacijenata, osoblja i na kraju životne sredine. Otpad koji nije pravilno odvojen i tretiran može predstavljati zdravstveni rizik za ljude i životnu sredinu, stoga je ključno da se pravilno odvoji, označi i odloži na samom mestu nastanka odnosno u stomatološkoj ordinaciji.