Upoznajte se sa činjenicama o značaju upravljanja otpadom

 

Naše kompanije imaju veoma važnu ulogu u očuvanju životne sredine, a zanemarivanje ove aktivnosti može imati pogubne posledice po kvalitet životne sredine, upravljanje otpadom u kompanijama postaje sve važnije pitanje. Kako se povećava količina otpada koju proizvodimo, tako se povećava i njegov uticaj na životnu sredinu.

Razmislite o količini otpada koji se dnevno proizvodi u vašoj kompaniji. Svaka aktivnost, od proizvodnje do kancelarijskih poslova, generiše otpad. Ako se ne obrati pažnja na njegovo pravilno sortiranje, sakupljanje, tretman ili odlaganje, može se izazvati štetan uticaj na zdravlje zaposlenih i zajednice u kojoj poslujemo.

Osim toga, loše upravljanje otpadom može da dovede do regulatornih sankcija i reputacionih gubitaka. Vaša kompanija bi mogla biti na meti zakonskih sankcija ukoliko ne postupa u skladu sa propisima o upravljanju otpadom tačnije Zakonom o upravljanju otpadom.

Pored toga, vaši klijenti, dobavljači i zaposleni mogu da izgube poverenje u vašu kompaniju ukoliko uoče da se bavite neodgovornim postupanjem sa otpadom.

Osim što je ispravno i odgovorno, efikasno upravljanje otpadom u vašoj kompaniji može da donese i velike koristi. Pravilno sortiranje i recikliranje otpada smanjuje količinu otpada koji se odlaže na deponije, što ima direktan pozitivan uticaj na životnu sredinu. Osim toga, recikliranje može da stvori nove poslovne prilike i izvore prihoda.

Upravljanje otpadom u vašoj firmi može da postane deo vašeg korporativnog identiteta. Vaša firma može postati lider u očuvanju životne sredine, što bi moglo da privuče nove klijente i partnere, a takođe i motiviše zaposlene da se angažuju u zajednici.

Ukupno posmatrano, upravljanje otpadom u vašoj firmi ima veoma važnu ulogu za životnu sredinu, ali takođe može da donese velike koristi vašoj kompaniji. Zato, ne zanemarujte ovu aktivnost i razmislite o tome kako možete da unapredite vaše poslovanje kroz odgovorno upravljanje otpadom.


Uspostavljanje adekvatnog upravljanja otpadom u kompanijama

 

Dobro i adekvatno upravljanje otpadom u kompaniji je od velike važnosti, kako za zaštitu životne sredine, tako i za poslovanje same kompanije. Ovaj proces zahteva posvećenost i angažovanje svih zaposlenih, kako bi se postigao cilj o održivom poslovanju i zaštiti životne sredine.

Prvi korak ka dobrom upravljanju otpadom u kompaniji je sprovođenje detaljne analize i procene količine i vrste otpada koji se generiše u toku poslovanja. Na taj način, može se odrediti plan upravljanja otpadom koji će biti prilagođen specifičnim potrebama kompanije.

Nakon toga, potrebno je obezbediti odgovarajuću infrastrukturu i tehnologiju za sakupljanje i/ili reciklažu otpada, kako bi se on tretirao na adekvatan način ukoliko postoji zainteresovanost za zbrinjavanje nastalog otpada u kompaniji. Pretežno kompanije koje generišu otpade nemaju isplativost za takvim oblikom zbrinjavanja nastalog otpada u svojoj kompaniji pa se okreću saradnji sa operaterima za upravljanje otpada kojima predaju svoje generisane količine otpada na dalje zbrinjavanje. Takođe, neophodno je obezbediti odgovarajuće kante i kontejnere za odvajanje različitih vrsta otpada.

Sledeći korak je edukacija zaposlenih o pravilnom postupanju sa otpadom i o značaju održivog poslovanja. Svaki zaposleni treba da bude svestan svoje odgovornosti u procesu upravljanja otpadom i da zna kako da pravilno odvaja i odlaže otpad.

Osim toga, neophodno je pratiti i meriti efekte upravljanja otpadom i redovno vršiti procene i analize kako bi se procesi poboljšali i unapredili.

Ako želite da pokažete svoju posvećenost zaštiti životne sredine i postanete deo globalnog pokreta za održivost, mi vam možemo pomoći da dobijete sertifikat ISO 14001. Ovaj sertifikat je jedan od najcenjenijih međunarodnih standarda za upravljanje životnom sredinom, što će vam omogućiti da pokažete svojim klijentima i poslovnim partnerima da se brinete o okolini u kojoj poslujete.

Dobijanje ovog sertifikata takođe donosi brojne druge benefite za vašu kompaniju, uključujući smanjenje troškova upravljanja otpadom, poboljšanje procesa proizvodnje i stvaranje pozitivne slike vaše kompanije u javnosti.

Nemojte čekati da konkurencija preuzme inicijativu, već nam se obratite i doprinesite zajedno sa nama stvaranju održivog poslovanja.

Dobro i adekvatno upravljanje otpadom u kompaniji nije samo poslovna obaveza, već je i moralna dužnost prema životnoj sredini i budućim generacijama. Zato, svaka kompanija treba da se posveti ovom procesu i da preuzme odgovornost za očuvanje prirodnih resursa i zaštitu okoline.

Kada se kompanija posveti dobrom upravljanju otpadom, ona postaje primer drugim kompanijama i zajednici u kojoj posluje. Time se ne samo stvara pozitivna slika kompanije u javnosti, već se i doprinosi očuvanju prirodnih resursa i zaštiti životne sredine.

Osim toga, adekvatno upravljanje otpadom može doneti i finansijske benefite kompaniji. Recikliranje i ponovno korišćenje materijala mogu dovesti do smanjenja troškova proizvodnje, dok će pravilno odlaganje otpada smanjiti troškove zaštite životne sredine i moguće kazne za nepoštovanje zakonskih propisa.

Svi ovi faktori ukazuju na značaj dobrog upravljanja otpadom u kompaniji. Zato, svaka kompanija treba da se posveti ovom procesu i da bude svesna svoje odgovornosti prema životnoj sredini i zajednici u kojoj posluje.

Neka dobri primeri i prakse u upravljanju otpadom postanu sastavni deo svakodnevnog poslovanja svake kompanije!

Ako vam je potrebna pomoć u izgradnji ili unapređenju stabilnog sistema upravljanja otpadom u vašoj kompaniji, kontaktirajte nas i zajedno ćemo stvoriti održivu budućnost.