Šta je Studija procene uticaja na životnu sredinu?


Studija procene uticaja na životnu sredinu (EIA – Environmental Impact Assessment) je postupak koji se koristi da bi se utvrdili i procenili uticaji određenih projekata ili aktivnosti na životnu sredinu. Ova studija se izrađuje u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009) i izrađuje se za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Pre nego što se projekat ili aktivnost započnu, i njena je namena da pomogne u donošenju odluka o tome da li projekat ili aktivnost treba da se sprovedu, uz uvažavanje procene uticaja projekta na životnu sredinu i načina na koji se mogu smanjiti negativni uticaji.
 

Šta je cilj Studije procene uticaja na životnu sredinu?

 

Cilj Studije procene uticaja na životnu sredinu je da se pruži informacije o potencijalnim uticajima projekta ili aktivnosti na životnu sredinu, kao i o merama koje se mogu preduzeti da bi se smanjili ili eliminisali negativni uticaji. Ova studija obuhvata analizu uticaja na okolinu u širokom spektru oblasti, uključujući biodiverzitet, vode, zemljište, klimatske promene, zdravlje ljudi i druge aspekte.


Studija se obično izrađuje za veće projekte i aktivnosti koje se smatraju da mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, kao što su gradnja auto-puteva, hidroelektrana, rafinerije i slično. Proces procene uticaja se koristi u različitim zemljama širom sveta, uključujući i Srbiju, kao sredstvo zaštite životne sredine i promovisanja održivog razvoja.
 

Faze izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu?

 

Proces izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu obično podrazumeva nekoliko koraka koji možemo bliže opisati kao procedura procene uticaja na životnu sredinu, koji se razlikuju u zavisnosti od specifičnih okolnosti projekta ili aktivnosti.
Opšti koraci u procesu izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu su:

 

  1. Identifikacija projekta ili aktivnosti: Prvi korak u izradi Studije procene uticaja na životnu sredinu je da se utvrdi tačan opis projekta ili aktivnosti, kao i njihov cilj i opseg.
  2. Identifikacija potencijalnih uticaja: U ovom koraku se utvrđuju svi potencijalni uticaji projekta ili aktivnosti na životnu sredinu, uključujući uticaje na biodiverzitet, vode, zemljište, klimatske promene, zdravlje ljudi i druge aspekte.
  3. Postupak procene uticaja: U ovom koraku se daje prikaz sadržaja Studije o proceni uticaja, procenjuju potencijalni uticaji projekta ili aktivnosti na životnu sredinu, koristeći različite metode i tehnike, uključujući ekološke modele i druge analitičke alate kao i izrada plana uticaja na životnu sredinu.
  4. Predlaganje mera za smanjenje uticaja: U ovom koraku se predlaže preventivna mera zaštite životne sredine, mera za smanjenje negativnih uticaja projekta ili aktivnosti na životnu sredinu koja je predmet procene uticaja.
  5. Izrada Studije: Nakon što se obavi procena uticaja i predlože mere za smanjenje uticaja, izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu podrazumeva sastavljanje pisanih izveštaja koji opisuju projekat ili aktivnost, potencijalne uticaje i predložene mere za smanjenje uticaja.

 

Ovaj izveštaj se obično sastoji od nekoliko poglavlja, uključujući opis projekta, metodologiju procene uticaja, rezultate procene uticaja, predložene mere za smanjenje uticaja i druge relevantne informacije.

  • Javna rasprava: Nakon što se izradi Studija procene uticaja na životnu sredinu, obično se organizuje javna rasprava u kojoj se predstavljaju rezultati Studije procene uticaja projekata na životnu sredinu kao i odbrana Studije pred Tehničkom komisijom i daje prilika građanima i drugim zainteresovanim stranama da iznesu svoja mišljenja i primedbe.
  • Donošenje odluke: Nakon što se završi javna rasprava, nadležna tela donose odluku o tome da li će se projekat ili aktivnost sprovesti, uz uvažavanje uticaja na životnu sredinu i predloženih mera za smanjenje uticaja.

Nakon detaljnog pregleda dostavljene Studije procene uticaja na životnu sredinu od strane nadležnog organa, mogu se identifikovati nedostaci ili nedostajuće informacije koje zahtevaju dopunu Studije. Ova dopuna se može tražiti i nakon što su zainteresovane strane izrazile svoje primedbe ili zabrinutosti u vezi sa mera koje su predviđene u cilju sprečavanja ili smanjena štetnih uticaja.


U takvim situacijama, nadležni organ obično zahteva dopune Studije o procene uticaja na životnu sredinu kako bi se adekvatno adresirali nedostaci ili primedbe. Ovaj zahtev za dopunu Studije može uključivati dodatno prikupljanje podataka, proširenje analize uticaja na određene aspekte ili upotrebu dodatnih metoda i modela kako bi se bolje razumeli i kvantifikovali uticaji na životnu sredinu.


Proces dopune Studije o proceni uticaja na životnu sredinu obično uključuje saradnju između nadležnog organa i nosioca projekta. Nakon prikupljanja dodatnih podataka ili izvršenja dodatnih analiza, vrši se revizija studije kako bi se osiguralo da su svi nedostaci ili nedostajuće informacije adekvatno adresirani, a sve u cilju smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Cilj dopune Studije procene uticaja na životnu sredinu je obezbediti sveobuhvatnu i pouzdanu analizu uticaja projekta na životnu sredinu. Kroz ovaj proces, nadležni organi mogu doneti informisane odluke o dozvoli projekta i uspostaviti mere mitigacije ili uslove koje treba primeniti kako bi se minimizirali negativni uticaji na životnu sredinu i očuvala održivost prirodnih resursa.

Ovi su samo opšti koraci u procesu izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu, i mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih okolnost i zahteva projekta ili aktivnosti. Važno je napomenuti da je Studija  samo jedan od mnogih alata koje se koriste u procesu upravljanja uticajem projekata ili aktivnosti na životnu sredinu. Takođe, Studija procene uticaja na životnu sredinu nije jedini dokument koji se koristi u procesu donošenja odluka o projektima ili aktivnostima, već se uvažavaju i drugi relevantni faktori, uključujući ekonomske, socijalne i druge uticaje.

Sa zadovoljstvom vam nudimo uslugu procene uticaja na životnu sredinu, koja se odnosi na uslugu izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu (EIA). Naša ponuda za izradu Studije obuhvata sve potrebne korake za pružanje visokokvalitetne usluge procene uticaja na životnu sredinu. Naš stručni tim će pažljivo izvršiti procenu uticaja na životnu sredinu, prikupiti relevantne podatke i analizirati ih kako bismo identifikovali moguće uticaje projekta na vodu, vazduh, tlo, biodiverzitet i druge ključne faktore životne sredine. Naša usluga izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu pruža sveobuhvatnu analizu i preporuke kako biste osigurali da vaš projekat bude u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.