ŠTA JE SERTIFIKAT B?


Sertifikat B – potvrđuje da je osoba osposobljena za rukovanje kontrolisanim gasovima. Odnosi na delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz klimatizacionih sistema.
Lica koja rukuju i rade sa freonom tj. obavljaju delatnosti servisiranja klima motornih vozila, imaju obavezu da poseduju sertifikat B koji izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine.
Servisi koji rade sa auto-klimama  u skladu sa članom 34. Uredbe o postupanju sa supstancam koje oštećuju ozonski omotač, odnosno članom 18. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima, treba da se  upišu u evidenciju pravnih lica koja pružaju uslugu servisiranja klima vodi Ministarstvo za zaštitu životne sredine.


Obuka za sertifikat B


Jednodnevna obuka može se pohađati u Tehničkoj školi Novi Beograd ili u Energy Net Akademiju u Kaću. Troškovi obuke su 12 000 RSD odnosno 18 000 RSD.


Izdavanje rešenja odnosno sertifikata


Lica koja rukuju freonom u auto-servisima nakon jednodnevne obuke podnose zahtev za izdavanje sertifikata B Ministrastvu  za zaštitu životne sredine. Uz zahtev za izdavanje sertifikata priložiti:
-    potvrdu o uspešno završenoj obuci,
-    fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
-    uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
-    obrazac izjave o pribavljanju podataka,
-    dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
-    dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.500,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).
Ministarstvo ima rok 30 dana da izda rešenje (sertifikat B) o osposobljavanju za rukovanje kontrolisanim gasovima.


Upis servisa koji se bavi servisiranjem auto – klima u evidenciju Ministarstva za zaštitu životne sredine


Kada fizičko lice ili vlasnik servisa dobije rešenje (sertifikat B) konkretan auto-servis aplicira i upisuje se u registar servisa klima na motornim uređajima. Važno je napomenuti da su za prodavce kontrolisanih gasova Uredbe previdele prodaju samo pravnim licima i preuzetnicima koji su upisani u evidenciju ministarstva.

 

*** Sertifikat B se može obnoviti za period od narednih 5 godina ukoliko  nosilac  sertifikata nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koja odgovara sertifikatu B tokom perioda važenja istog.


Uredba je na snazi još od 2016. godine. UAS-u (Udruženje auto-servisa Srbije) je 2022. god. u oviru projekta UNIDO ponuđeno 150 mesta za za besplatno sticanje sertifikata. Oko 100 zainteresovanih je prošlo obuku u školama u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i  Nišu. Ove škole su iz donacija dobile neophodnu tehničku opremu za sprovođenje obuke.


Nakon završetka projekta, sama zakonska obaveza i sertifikat B nisu spominjani.  Naredne 2023. godine kontaktirane su škole od strane UAS-a, upućeni su na obuke samo u Tehničku školu, Beograd i u privatnu Energy Net akademiju u Kaću.


Govorimo oko 15 000 auto-servisa u Srbiji. Kapaciteti su takvi da mesečno oko 100 ljudi može da prođe obuku. Ukoliko serviser ne poseduje licencu kazne su za pravna lica do pola miliona dinara, za preduzetnike od 250 000 do 500 000 dinara.


Rešavanje izazova malog  broja  centara za obuku i neophodno preventivno delovanje inspekcije  informisanjem,  a ne sankcionisanje od strane istih. Predlog UAS-a je da se isključivo  pravnim licima i preduzetnici koji su u procesu registracije i usklađivanja sa propisima mogu prodavati kontrolisani gasovi.


Aktuelna situacija je primorala servise da prestanu da servisiraju klime dok se ne steknu uslovi da se time bave. Dakle, da li ćete moći kod svog servisera auto-klimu servisirati proverite na vreme. Nameće se jednostavno pitanje servisera širom Srbije – Da li će ovaj put bolje na tržištu proći auto-servisi koji rade  nelegalno? Iskustva servisera su takva da se na sam sertifikat čeka duže od predviđenog zakonskog okvira, kao i da neki od njih koji su nakon sertifikacije poslalali zahtev za upis u registar u istom se i ne nalaze. Ceo ovaj proces Ministarstvo za zaštitu životne sredine nadamo se da će uskoro reorganizovati i sklopiti da funkcioniše u dobrobit svih.

Na linku ćete pronaći detaljno istraživanje o načinima na koje automehaničarske radnje mogu uskladiti svoje poslovanje sa zakonskim propisima i implementirati strategije za upravljanje otpadom. Ukoliko vam je potrebna pomoć, slobodno nas kontaktirajte.